Пан Паркс група към Национален парк "Рила"

Фондация PAN parks

Фондация PAN Parks (Protected Areas Network Parks – Мрежа от защитени територии-паркове) е европейска неправителствена организация, създадена по инициатива на Световния фонд за опазване на природата (WWF) и с подкрепата на холандската туристическа компания Molecaten Group. PAN Parks опазва най-ценните обекти от дивата природа на Стария континент от Арктика до Средиземноморието чрез изграждане на мрежа от паркове, които развиват устойчив туризъм съвместно с местните общности. До края на 2007 година 9 парка от 8 страни са членове на мрежата.
С приемането на Национален парк Рила, в семейството на Фондация PAN Parks, хората от района получиха изключителна възможност за привличане на световен интерес към Рила и нейното ценно и добре съхранено биологично разнообразие. НП “Рила” е един от 9 европейски парка, сертифицирани от PAN Parks, за това че отговарят на строгите екологосъобразни критерии, регулиращи
човешката дейност във и около парковете. Особена гордост за България е, че е първата и единствена страна в Европа, която има два парка в мрежата - НП “Рила” и НП “Централен Балкан”.
Европейската комисия определи дейностите на Фондацията като „една от най-добрите инициативи за развитие и управлението на устойчив туризъм в местата по Натура 2000.”
За повече информация:www.panparks.org

Местна PAN Parks Група за НП “Рила” - цели и задачи

Местната PAN Parks група се сформира за всеки парк - член на мрежата. Тя е официален съвет, в който участват Дирекцията на парка - в случая НП “Рила”, представители на местните власти, на други държавни институции, на местни предприемачи в сферата на екотуризма, на неправителствени организации, на бизнеса, частни лица и др.
Групата има за цел да обедини Дирекцията на парка и заинтересованите страни в работата им за развитие на устойчив туризъм в региона на защитената територия и да направлява това развитие. Веднъж сформирана, Местна PAN Parks Група става форум за обсъждане и решаване на задачи, свързани с развитието на региона на НП “Рила” като дестинация за устойчив туризъм.
Изискването на Фондация PAN Parks за работата на групата е решенията да се взимат при отчитане на всички гледни точки и постигане на консенсус.

По-конкретно групата има следните задачи:
-Да разработи и поеме отговорността за прилагането на Стратегията и Плана за действие за развитие на устойчив туризъм около Национален парк “Рила”, както и да осигури наблюдение /мониторинг/ на тяхното изпълнение.
- Да разработи местна сертификационна схема за бизнес партньорите на Парка и Фондация PAN Parks. Схемата служи като PAN Parks стандарт за качество и e основана на съществуващи в България такива схеми и изисквания; на изискванията на PAN Parks, както и на съществуващите добри практики в региона.
- Да определи първите бизнес партньори, готови да бъдат предложени за сертифициране от Фондация PAN Parks и НП “Рила”. МППГ ще разглежда и одобрява нови кандидатури за сертифициране на бизнес партньори на базата на разработената и приета сертификационна схема.
МППГ също така ще извършва мониторинг на вече сертифицираните
бизнес партньори.
- Да подпомага решаване на възникнали проблеми, касаещи развитието на туризма в общините.
- Да бъде посредник между институциите, имащи отношение към
развитието на региона на НП “Рила” като дестинация за устойчив
туризъм.
- Да инициира, да разработва и изпълнява проекти по Стратегията заедно с ДНП “Рила”.
- Да осигурява връзка и взаимодействие с другите МППГ за парковете - членове на мрежата PAN Parks в Европа и др.
Стратегия и План за действие за развитие на устойчив туризъм в района на НП “Рила”.
Местната PAN Parks Група за Национален парк “Рила” и Дирекцията на Парка разработиха Стратегията за развитие на устойчив туризъм в района на НП “Рила” за периода 2008–2013 г. Стратегията е разработена в рамките на проект, финансиран от Фондация PAN Parks и изпълняван от Фондация “Информация и природозащита”.
Изискване на PAN Parks е да се определи дългосрочното виждане за
развитие на туризма в района около НП “Рила” и да се изработи план за неговото реализиране, с участието на предприемачите предоставящи туристически услуги, на местните власти, на всички заинтересовани страни около Парка. Общото виждане на всички за целите и приоритетите в развитието на устойчив туризъм се оформи в Стратегията и Плана за действие.
Те са съобразени с националните, регионални и местни планове за развитие на устойчив туризъм и с всички инициативи за икономическо развитие. Разработването на Стратегията започна през месец май 2006 г. и стана с участието на всички заинтересовани страни от 12 те общини около НП “Рила”.
От всяка общинска администрация беше определен представител, който да участва в процеса на стратегическо планиране. Включиха се и много представители на бизнеса, образователни институции, неправителствени организации, читалища, туристически дружества, държавните институции и т.н.
В разработването на Стратегията участваха и експерти от Държавната агенция по туризъм, както и експерти от регионалните туристически организации “Пирински туристически форум” и “Стара Планина”. Общинските администрации предоставиха своите Планове за развитие, както и описание на ресурсите. Допълнителна информация беше събрана чрез срещи и интервюта.
В Плана за действие са включени 76 проекти, които имат сериозна
подкрепа и ангажимент за изпълнение от страна на общините и дирекцията на НП “Рила”, местните предприемачи, читалища, НПО и др.
Те са разделени в 5 групи:
1. развитие на капацитета и човешките ресурси за устойчив туризъм;
2. разработване на компоненти на туристически продукти и услуги на базата на съхранени природни богатства и автентична местна култура;
3. информационно обезпечаване на устойчивия туризъм;
4. осъществяване на професионален и целенасочен маркетинг на устойчивия туризъм;
5. създаване на модели за устойчиво ползване на природните ресурси и щадене на природата при развитие на туризъм.

Стратегията за развитие на устойчив туризъм и Плана за действие бяха предложени на обществено обсъждане през юни 2007 г. и получиха подкрепата на заинтересованите страни. На самото обществено обсъждане присъстваха и изразиха лично своята подкрепа представители на общините Долна Баня и Благоевград, на регионални неправителствени организации, читалища, образователни и културни институции.

Положителни писмени становища изпратиха: Държавната агенция по туризъм, Областни администрации Благоевград, Кюстендил и Пазарджик, както и общински администрации Симитли, Рила, Белица и Самоков.